Skip to main content
 1. Home
 2. Voorwaarden

Voorwaarden

Wie we zijn

Deze website (onze website) wordt beheerd door Quorn Foods, eigenaar van het QUORN® merk en de handelsnaam van Marlow Foods Limited. We zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 01752242 en onze maatschappelijke zetel en hoofhandelsadres bevindt zich op Station Road, Stokesley, TS9 7AB, UK

Gebruiksvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (deze Voorwaarden) zijn van toepassing op uw gebruik van onze website en door het bezoeken van onze site gaat u ermee akkoord om deze te respecteren. We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd veranderen en door onze website verder te gebruiken aanvaardt u deze veranderingen.

Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze website.

Toegang tot onze website

We kunnen niet garanderen dat onze website, of enige inhoud erop, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. We kunnen de beschikbaarheid van onze website of een deel daarvan opschorten, intrekken of beperken vanwege zakelijke en operationele redenen.

Mogelijk kunnen we onze website van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen. We kunnen uw toegang tot of het gebruik van onze website om welke reden dan ook beëindigen.

U bent verantwoordelijk voor het op de juiste manier configureren van uw computerhardware en -software en het nemen van uw eigen antivirus- en cyberveiligheid voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van onze website.

Informatie op onze website

Onze website en de inhoud ervan is enkel bestemd voor uw algemene informatie en het gebruik ervan. De inhoud van de website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie op onze website kan algemene informatie over fitness, voeding en gezondheid verschaffen, maar is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies en is niet bedoeld voor diagnose of behandelingsdoeleinden. Raadpleeg uw arts voor medisch advies of hulp, inclusief advies voordat u een nieuw dieet of trainingsprogramma gaat volgen. Vooraf overleg met uw arts is vooral belangrijk als u jonger bent dan achttien (18) jaar oud, zwanger bent, borstvoeding geeft of gezondheidsproblemen hebt. Negeer nooit professioneel medisch advies of stel het zoeken ernaar nooit uit vanwege iets dat u op onze website hebt gelezen.

We proberen ervoor te zorgen dat de informatie op onze website correct is, maar houd er rekening mee dat we geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor enig vertrouwen dat u, of iemand anders met wie u onze inhoud deelt, stelt in de door ons verstrekte informatie. Toegang tot onze site is gratis en als zodanig geven we geen enkele toezegging of niet garantie dat informatie altijd juist of up-to-date zal zijn.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie op onze site aan uw individuele eisen voldoen. Het is ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle recepten of receptideeën geschikt zijn voor uw voedingskundige en medische vereisten en voorkeuren, of uw allergieën, voedselintoleranties (of die van anderen)

Eigendom en rechten

Onze website, met inbegrip van het ontwerp en de inhoud, is eigendom van ons of onze licentiegevers. De website wordt beschermd door het auteursrecht en andere rechten waarbij alle rechten zijn voorbehouden aan ons en onze licentiegevers. Onze intellectuele eigendomsrechten omvatten ook handelsmerken, merknamen en het ontwerp, de opmaak, de uitstraling en de uitstraling van onze website.

QUORN en alle QUORN logo's zijn onze handelsmerken en geregistreerde handelsmerken en zijn beschermd door de wetten van het Verenigd Koninkrijk en internationaal, en alle rechten zijn voorbehouden aan ons.

Zolang u zich aan deze Voorwaarden houdt, mag u de webpagina's van onze website afdrukken, opslaan en/of downloaden voor persoonlijk gebruik, maar u mag niet anderszins kopiëren, opnieuw publiceren, verkopen, licentiëren, wijzigen, bewerken, distribueren, overdragen, weergeven of afgeleide werken creëren van enig ander deel van onze site of onze inhoud. U kunt echter op onze site recepten en receptideeën vrij gebruiken, tenzij anders aangegeven waar ze verschijnen.

Beleid Rond Aanvaardbaar Gebruik

Onze site is uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Contacteer ons voor toestemming als u onze website voor een commercieel doel wilt gebruiken.

U mag geen gebruik maken van onze website:

 • Om op enige manier of voor enig doel dat onwettig is in welk land dan ook of verboden door deze Voorwaarden
 • Op een manier die frauduleus is of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft
 • Om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of een andere vorm van soortgelijk verzoek (bijvoorbeeld 'spam') te verzenden of te laten verzenden
 • Voor het verkrijgen van enige persoonlijke informatie anders dan uw eigen informatie
 • Om enige andere activiteit uit te voeren die in strijd zou zijn met de Britse Computer Misuse Act 1990 of wetten in andere landen.

Uw gebruik van onze website mag niet:

 • Lasterlijk, illegaal, obsceen, beledigend, hatelijk, aanstootgevend, opruiend, bedreigend zijn of inbreuk maken op iemands privacy, of anderszins verwerpelijk
 • Discriminatie bevorderen op grond van ras, geslacht, nationaliteit, handicap, godsdienst of overtuiging, seksuele geaardheid, transseksualiteit of leeftijd
 • Inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het auteursrecht, modellenrecht, databankrechten, octrooien, handelsmerken, morele of uitvoerende rechten of enige ander recht van derden
 • Niemand mogelijk lastigvallen, van streek maken, alarmeren of onrust veroorzaken
 • Instructies, advies of inhoud bevatten die letsel of schade kunnen toebrengen aan personen, computers of systemen
 • Iemand aanmoedigen om een onwettige of criminele handeling te plegen, te ondersteunen of onwettige of criminele activiteiten te vergoelijken
 • Onze inhoud te wijzigen of de indruk wekken dat de inhoud van ons is als dit niet het geval is, of zich uitgeven als een persoon, of uw identiteit of relatie met een persoon verkeerd voorstellen
 • Enige vorm van reclame bevatten
 • Een naam, het adres, de telefoon, mobiel, e-mailadres of andere persoonlijke gegevens vermelden met betrekking tot enige persoon
 • In strijd zijn met een wettelijke verplichting aan een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een geheimhoudingsplicht.

U mag niet:

 • Pogen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot, te interfereren met, te beschadigen of te verstoren: enig deel van onze site; alle apparatuur of netwerken waarop onze website is opgeslagen; enige software die wordt gebruikt bij het aanbieden van onze site; of apparatuur, netwerk, software of database in eigendom van of gebruikt door derden die verbonden zijn met onze site
 • Onze website aanvallen via een denial-of-service-attack of service-attack
 • Onze website bewust gebruiken om gegevens te verzenden, versturen of het uploaden van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke-loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercodes bevat die ontworpen zijn om de werking van eender welke computer software of hardware te beïnvloeden
 • Kopteksten vervalsen of het anders manipuleren van identificatoren om zich voor te doen als ons, uw identiteit vermommen of beweren iemand anders te zijn

We kunnen alle informatie die we over u hebben (inclusief uw identiteit) onthullen als we dit nodig achten in verband met een onderzoek of klacht over uw gebruik van onze website, om juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die inbreuk pleegt op onze website, rechten of eigendom of die we nodig achten om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken.

Persoonlijke gegevens en privacy

Lees ons Privacybeleid dat deel van deze Voorwaarden uitmaakt. Ons privacybeleid legt uit welke persoonlijke informatie we verzamelen en hoe we deze persoonlijke informatie gebruiken en beschermen. U erkent dat Internet-communicatie nooit volledig privé of beveiligd is.

Links vanaf onze website

Indien onze site links bevat naar andere websites en bronnen van derden zijn deze links bedoeld voor uw informatie en gemak. Wanneer u deze links gebruikt, verlaat u onze website. We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor deze websites en bronnen of de inhoud, of beschikbaarheid. We onderschrijven of doen geen toezeggingen over hen, of enig materiaal dat daar wordt gevonden, of enige resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik ervan. Als u besluit om één van de derden websites, gekoppeld aan de onze, te bezoeken erkent u dat u uw eigen onafhankelijk oordeel over hen moet gebruiken.

Links naar onze website

U mag slechts een link naar (maar geen reproducties van) onze homepage opnemen als u er eerst onze schriftelijke toestemming voor heeft aangevraagd en elke link moet uitgevoerd worden op een eerlijke en rechtmatige manier waarbij er geen afbreuk wordt gedaan aan onze reputatie en deze ook niet misbruikt wordt. U mag de link niet op een wijze aanbieden die duidt op affiliatie, steun of goedkeuring, indien hiervan geen sprake is.

U mag de link niet aanbieden vanaf een website waarvan u niet de eigenaar bent. We behouden ons recht voor om toestemming voor het opnemen van links zonder kennisgeving in te trekken.

Het is niet toegestaan onze website in een andere website op te nemen of een link aan te bieden naar enig ander onderdeel van onze website dan de homepage. De website naar dewelke u linkt moet voldoen aan ons Beleid rond Aanvaardbaar Gebruik

Gebruiker-geproduceerde inhoud

Onze website en onze sociale mediakanalen, kunnen inhoud bevatten die door andere gebruikers werd geüpload. Hun inhoud is niet gecontroleerd of goedgekeurd door ons, en hoewel we ons best zullen om snel te reageren spoedig op overtredingen van ons Beleid rond Aanvaardbaar Gebruik, zijn we niet verantwoordelijk voor deze inhoud. De standpunten van andere gebruikers op onze website of sociale mediakanalen mogen niet worden beschouwd als een weerspiegeling van onze opvattingen of waarden.

Als u inhoud uploadt of naar ons verzendt, stemt u ermee in ons een niet-exclusieve licentie te geven om die inhoud voor elk doel in alle landen te gebruiken en doet u afstand van uw morele rechten in of met betrekking tot die inhoud. Hoewel u nog steeds uw auteursrecht of andere rechten op uw inhoud bezit, hebben wij het recht om het materiaal in uw inhoud vrijelijk te gebruiken, te bewerken, te wijzigen, te vermenigvuldigen, openbaar te maken en/of te verspreiden in elk formaat en medium en voor elk doel. Ons recht om dit te doen zal kosteloos, eeuwigdurend en vatbaar voor sublicentie zijn.

Onze verantwoordelijkheid naar u toe

ONZE SITE WORDT AANGEBODEN OP EEN BASIS VAN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" VOOR GEBRUIK EN HET SURFEN OP EIGEN RISICO EN ZONDER ENIGE AANSPRAAK OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET OPNEMEN VAN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, NIET-INBREUK, NAUWKEURIGHEID, VRIJ VAN GEBREKEN, BESCHIKBAARHEID, ONONDERBROKEN GEBRUIK, DAT HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE DOOR U IN OVEREENSTEMMING IS MET WETTEN DIE OP U VAN TOEPASSING ZIJN, EN ALLE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT EENDER WELKE TRANSACTIE OF GEBRUIK VAN DE HANDEL). DE MATERIALEN EN DE INFORMATIE OP ONZE SITE KUNNEN TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WE GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT ONZE WEBSITE OF VAN DE INFORMATIE EN MATERIALEN OP ONZE WEBSITE.

WE VERZEKEREN NIET DAT: (I) ONZE WEBSITE VOORTDUREND BESCHIKBAAR ZAL ZIJN OF ZELFS GEDEELTELIJK BESCHIKBAAR; (II) ONZE SITE AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN; (III) DE INFORMATIE OP ONZE SITE UP-TO-DATE, VOLLEDIG, JUIST, NAUWKEURIG OF NIET-MISLEIDEND ZAL ZIJN; (IV) DE WERKING VAN ONZE WEBSITE ONONDERBROKEN OF VIRUSVRIJ - OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; OF (V) DAT FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. ALLE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE ADVIEZEN DOOR ONS OF ONZE GEAUTORISEERDE AGENTEN ENIGE GARANTIE ZULLEN VERSTREKKEN.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN BESTAAT ER EEN UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES WAT BETEKENT DAT SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. CONTROLEER UW LOKALE WETGEVING.

Specifieke wetgeving kan van toepassing zijn op onze juridische aansprakelijkheid, die het gevolg is van de levering van producten aan u.

ONDER VOORBEHOUD VAN TOEPASSELIJK RECHT, OOK MET BETREKKING TOT AANSPRAKELIJKHEID VOOR LICHAMELIJK LETSEL OF NIET-ONTHEFFING VAN WETTELIJKE RECHTEN DIE U MOGELIJK HEEFT ALS U EEN NATUURLIJK PERSOON BENT, IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, MEDEWERKERS, AANDEELHOUDERS OF AGENTEN: (A) AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U MET BETREKKING TOT GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE, INHOUD OF HET MATERIAAL OP OF TOEGANKELIJK VIA ONZE WEBSITE (INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, SCHADE VEROORZAAKT DOOR OF ALS GEVOLG VAN AFHANKELIJKHEID DOOR U VAN ALLE INFORMATIE DIE IS VERKREGEN VAN ONS), OF ENIGE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN FOUTEN, OMISSIES, ONDERBREKINGEN, VERWIJDERING VAN BESTANDEN OF E-MAIL, FOUTEN, DEFECTEN, VIRUSSEN, VERTRAGING IN VERRICHTING OF TRANSMISSIE OF ELK VERZUIM VAN PRESTATIES, AL DAN NIET TEN GEVOLGE VAN OVERMACHT, COMMUNICATIE MISLUKKING, DIEFSTAL, VERNIETIGING OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT ONZE RECORDS, DE INFORMATIE OF DE DIENSTEN; OF (B) AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER U VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, BESTRAFFENDE OF EXEMPLARISCHE BESCHADIGING OF SCHADE VOOR VERLIES VAN GOODWILL, GEDERFDE WINST, VERLIES, DIEFSTAL OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS OF INFORMATIE, OF HET ONVERMOGEN OM ONZE WEBSITE OF EEN VAN HAAR FUNCTIES TE GEBRUIKEN. UW ENIGE REMEDIE IS OM TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE. DE VOORGAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET IN HET TOEPASSELIJKE RECHTSGEBIED.

UW JURISDICTIE KAN MOGELIJK DEZE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOESTAAN, DAAROM ZIJN SOMMIGE OF ALLEMAAL DAAROM MISSCHIEN NIET VAN TOEPASSING OP U. CONTROLEER UW LOKALE WETGEVING.

Toepasselijk recht

Engels recht is van toepassing op deze Voorwaarden en uw gebruik van onze website en de Engelse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over elk dispuut of claim door u gebracht. Als u een consument in de Europese Unie bent, heeft u mogelijk het recht om een claim in te dienen voor de rechtbanken van het land waar u woont.

Onze website wordt beheerd in het Verenigd Koninkrijk en is bedoeld voor het zoeken en gebruiken in het land aangeduid door de landcode van het adres van de website gebruikt om toegang te krijgen tot onze website (bijvoorbeeld .de wil zeggen Duitsland). Onze site is gericht op, niet bestemd voor distributie of gebruik door, een persoon of entiteit in enige jurisdictie of het land waar de publicatie of de beschikbaarheid van onze site of distributie of gebruik zou indruisen tegen de lokale wet- of regelgeving. Als u ervoor kiest om toegang te krijgen tot deze site bezoekt van buiten het land aangeduid door de landcode van het adres van de website gebruikt om toegang te krijgen tot onze site, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan wettelijke rechten die u heeft als u een natuurlijk persoon bent. Als enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar is dan zal dat deel worden genegeerd en zal niet van invloed zijn op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige delen.

Neem contact op met ons

Neem contact met ons op via customer.services@quornfoods.com als u vragen heeft over deze voorwaarden

Bijgewerkt op: 26 Maart 2018