Voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) zijn van toepassing op gebruikers, toeschouwers en alle personen die zich toegang verschaffen tot onze website. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig; ze vormen namelijk een wettelijk bindende overeenkomst die uw toegang tot en gebruik van onze website regelt.

De gebruiksvoorwaarden zijn meest recentelijk bijgewerkt op 1 september 2013.

Door gebruik te maken van onze website erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard hebt en verklaart u dat u deze in acht zult nemen. Gebruik onze website niet als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

In deze gebruiksvoorwaarden verwijst ‘u’ naar u, de consument of de persoon die onze website gebruikt of bekijkt. ‘Wij/we’, ‘ons’ en ‘onze’ hebben betrekking op Marlow Foods.

Toegang Tot Onze Website

Marlow Foods verleent op tijdelijke basis toegang tot onze website en behoudt zich het recht voor om de website op enig moment zonder kennisgeving te verwijderen of te wijzigen. Toegang tot onze website kan zonder kennisgeving tijdelijk of blijvend worden opgeschort. Marlow Foods aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens u in het geval dat de website, om welke reden dan ook, onbeschikbaar of voor u ontoegankelijk is, op welk moment dan ook en ongeacht de duur van deze omstandigheid. In het geval dat u deze gebruiksvoorwaarden schendt behouden wij ons, onverminderd de voorgaande bepalingen, het recht voor om toegang tot onze website op te schorten, te beëindigen of te beperken.

Gebruik Van Onze Website

Gebruik van onze website is uitsluitend toegestaan voor legitieme, niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan onze website te gebruiken:

  • op een manier die in strijd is met de geldende plaatselijke, landelijke of internationale wet- en regelgeving;
  • op een manier die onrechtmatig of frauduleus is of die een onrechtmatig of frauduleus effect heeft;
  • voor het ongevraagd of ongeoorloofd verzenden van reclame- of promotiematerialen of enigerlei spam te verzenden of de verzending daarvan te bewerkstelligen;
  • voor het opzettelijk overdragen, verzenden of uploaden van materiaal dat virussen of vergelijkbare computerprogramma’s bevat, die als doel hebben de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden;
  • voor enige andere activiteit die in strijd is met wet inzake computermisbruik (Computer Misuse Act 1990) van het Verenigd Koninkrijk of vergelijkbare wetgeving in andere landen.

Het is niet toegestaan vanaf, naar of via onze website (links naar) materiaal te plaatsen of te verzenden:

  • dat illegaal, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, immoreel, aanstootgevend, pornografisch, smakeloos, beledigend, discriminatoir, derogerend, dreigend, schandalig, opruiend of godslasterlijk is, oproept tot rassenhaat, in strijd met een vertrouwens- of privacyplicht is of anderszins aanleiding tot aanstoot of ongemak kan geven.
  • waarvoor u niet over alle vereiste vergunningen en/of goedkeuringen beschikt.
  • dat bijdraagt of aanzet tot gedrag dat, in welk land ter wereld dan ook, als een strafbaar feit wordt beschouwd, aanleiding geeft tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of anderszins strijdig is met de wet of inbreuk maakt op de rechten van derden.
  • dat uit technisch oogpunt schadelijk is (met inbegrip van maar niet beperkt tot computervirussen, logic bombs, Trojaanse paarden, computerwormen, schadelijke componenten, corrupte gegevens of anderszins schadelijke software of gegevens).

Wijziging Van De Gebruiksvoorwaarden

Marlow Foods behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op enig moment naar eigen inzicht aan te passen, te wijzigen of bij te werken. In de gebruiksvoorwaarden wordt altijd vermeld op welke datum ze meest recentelijk zijn bijgewerkt. Bij wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden wordt deze datum aangepast. Telkens als u onze website bezoekt of gebruikt, dient u de gebruiksvoorwaarden te controleren, zodat u steeds kennis van en inzicht hebt in de meest recente versie. Wanneer u na de bekendmaking van nieuwe gebruiksvoorwaarden onze website blijft gebruikt, geeft u daarmee aan deze nieuwe gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Persoonlijk Gegevens En Privacy

Wij vragen u ons privacybeleid door te nemen, dat deel uitmaakt van deze gebruiksvoorwaarden. In ons privacybeleid is uiteengezet welke persoonlijke gegevens Marlow Foods verzamelt en hoe deze gegevens verwerkt en beschermd worden. Door onze website te gebruiken geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid te verwerken.

Intellectuele Eigendomsrechten

Marlow Foods is de eigenaar of licentiehouder van alle in de website vervatte intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van (doch niet uitsluitend) alle software, technologie, computercode, tekst, geluid, illustraties, beelden, video’s, inhoud en materialen die door of namens Marlow Foods via de website ter beschikking worden gesteld. Tot onze intellectuele eigendomsrechten behoren eveneens de handelsmerken, de merknamen en het ontwerp, de opmaak, de vormgeving en de uitstraling van onze website.

QUORN® en het QUORN®-beeldelement betreffen handelsmerken en geregistreerde handelsmerken van Marlow Foods Limited, die bescherming genieten onder de Britse en internationale rechten. Alle rechten hierop zijn voorbehouden.

Onze website wordt beschermd door Britse auteursrechten, internationale verdragen inzake auteursrecht en alle andere toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendomsrechten. Marlow Foods behoudt zich alle rechten in verband met zijn website voor, met inbegrip van (doch niet uitsluitend) alle intellectuele eigendomsrechten.

Niettegenstaande uw beperkte recht om pagina’s van de website af te drukken, op te slaan en/of te downloaden, zulks uitsluitend voor persoonlijk gebruik, is het u niet toegestaan om enig deel van onze website te kopiëren, opnieuw te publiceren, te verkopen, te licentiëren, te wijzigen, te bewerken, te distribueren, over te dragen, weer te geven, als basis voor afgeleide werken te gebruiken of anderszins onrechtmatig te gebruiken. Het is niet toegestaan om enig deel van onze website te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Het is niet toegestaan aanduidingen van auteursrechten, octrooirechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten te verwijderen, te verhullen of aan te passen. Het is niet toegestaan software die op welke manier dan ook deel uitmaakt van onze website, te onderwerpen aan reverse engineering, te decompileren of te wijzigen (behalve waar dit op beperkte wijze is toegestaan in de wet).

Marlow Foods behoudt zich alle rechten voor die onder deze gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk worden toegekend.

Informatie Op Onze Website

De inhoud van de pagina’s op onze website dient uitsluitend als algemene informatie voor algemeen gebruik. Commentaren en andere materialen die op onze website zijn geplaatst, zijn niet bedoeld als advies waarop men mag vertrouwen.

U dient zelf te controleren dat de via de website ter beschikking gestelde producten, diensten en informatie geschikt zijn voor uw specifieke behoeften. ook dient u zelf na te gaan dat de recepten en receptideeën geschikt zijn voor uw dieet (of dat van anderen) en uw allergieën of intoleranties (of die van anderen).

Links Vanaf Onze Website

Onze website bevat eventueel links naar andere websites en bronnen van derden, die uitsluitend gemakshalve en ter informatie ter beschikking worden gesteld. Wanneer u deze links gebruikt, verlaat u onze website. Marlow Foods heeft niet al deze websites en bronnen gecontroleerd. Deze websites en bronnen en de inhoud en beschikbaarheid daarvan vallen evenmin onder ons beheer of onze verantwoordelijkheid. Marlow Foods verstrekt daarom geen aanbevelingen of verklaringen ten aanzien van deze websites of bronnen, enig daarin vervat materiaal of enige resultaten die hiermee kunnen worden verkregen. Indien u besluit links op onze website naar websites van derden te volgen, aanvaardt u dat dit volledig voor eigen risico komt. U erkent dat Marlow Foods geen enkele verantwoordelijkheid treft ten aanzien van deze websites en bronnen of enige schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik daarvan door u.

Links Naar Onze Website

Als u voorafgaand schriftelijke toestemming van Marlow Foods hebt verkregen, mag u links naar (maar geen reproducties van) onze website opnemen. Het aanbieden van de link dient op een billijke, eerlijke en rechtmatige wijze te gebeuren, die geen afbreuk doet aan of misbruik maakt van onze reputatie. U mag de link niet op een wijze aanbieden die duidt op affiliatie, steun of goedkeuring, indien hiervan geen sprake is.

U mag de link niet aanbieden vanaf een website waarvan u niet de eigenaar bent.

Het is niet toegestaan onze website in een andere website op te nemen of een link aan te bieden naar enig ander onderdeel van onze website dan de homepage. Marlow Foods behoudt zich het recht voor zijn toestemming voor het opnemen van links zonder kennisgeving in te trekken.

Uitsluiting Van Garantie En Aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan wijst marlow foods directe en indirecte garanties, verklaringen en afspraken van enigerlei aard in verband met zijn website van de hand. u erkent en aanvaardt dat u onze website en het internet volledig op eigen risico gebruikt en dat de website wordt aangeboden in de staat waarin deze verkeert.

Voor zover wettelijk toegestaan erkent en aanvaardt u dat in het geval van een geschil met Marlow Foods of zijn licentieverleners uw enige verhaalsmogelijkheid bestaat in het beëindigen van uw gebruik van onze website.

Marlow Foods is niet aansprakelijk voor gevolgschade of directe, indirecte, speciale, punitieve, incidentele verliezen of schade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade door winstderving, verlies van contracten, gegevens of goodwill, werkonderbreking of computerstoringen voortvloeiend uit het gebruik van, het niet kunnen gebruiken van, onderbreking van of de beschikbaarheid van onze website, ongeacht de reden daarvoor en ongeacht of Marlow Foods in kennis is gesteld van enig risico op dergelijke schade. Marlow Foods sluit alle aansprakelijkheid uit voor fouten of tekortkomingen in de informatie, het materiaal of de functionaliteit van de website, behalve waar uitsluiting van deze aansprakelijkheid niet is toegestaan op grond van het toepasselijk recht. voor zover wettelijk toegestaan wijst Marlow Foods alle aansprakelijkheid wegens nalatigheid van de hand.

Onverminderd het voorgaande geldt geen enkele bepaling in deze gebruiksvoorwaarden als een beperking van onze aansprakelijkheid jegens u voor bedrieglijke voorstelling, overlijden en persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid onzentwege of voor enige andere aansprakelijkheid die op grond van het toepasselijke recht niet kan worden beperkt of uitgesloten.

Virussen, Hacking En Andere Overtredingen

U mag onze website niet op oneigenlijke wijze gebruiken door met opzet virussen, trojans, computerwormen, logic bombs of ander (technisch) schadelijk materiaal te introduceren (of een poging daartoe te doen). U mag geen poging doen om onbevoegde toegang te verkrijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of andere servers, computers of databanken die met onze website verbonden zijn. U mag geen ‘denial-of-service’- of ‘distributed-denial of-service’-aanval op onze Website uitvoeren.

Bij overtreding van deze bepaling pleegt u een strafbaar feit op grond van de wet inzake computermisbruik (Computer Misuse Act 1990) van het Verenigd Koninkrijk en andere internationale wetten. Marlow Foods doet van dergelijke overtredingen melding bij de bevoegde rechtshandhavinginstanties en zal medewerking verlenen door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke overtreding komt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk te vervallen.

Hoewel het bedrijf redelijke stappen onderneemt om de website tegen misbruik te beschermen, is Marlow Foods niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging ten gevolge van een DDoS-aanval, virussen of ander technisch schadelijk materiaal waarmee uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander materiaal in uw eigendom geïnfecteerd of AANGEVALLEN wordt als gevolg van uw gebruik van onze website of het downloaden van materiaal dat hierop of op gekoppelde websites is geplaatst.

Scheidbaarheid

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de rechten die u op grond van het dwingend consumentenrecht worden toegekend. Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling uitgelegd op een manier die overeenstemt met de toepasselijke wetgeving en die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van Marlow Foods weergeeft. Alle overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

Verklaring Van Afstand

Verzuim of vertraging aan de kant van Marlow Foods in het uitoefenen of afdwingen van rechten of verhaalsmogelijkheden op grond van deze gebruiksvoorwaarden kan niet worden gezien als een verklaring van afstand van dergelijke rechten of middelen. Een verklaring van afstand van enige bepaling in deze gebruiksvoorwaarden is alleen geldig als deze verklaring schriftelijk is en ondertekend is door Marlow Foods.

Volledige Overeenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden (inclusief het privacybeleid opgenomen door middel van een verwijzing) vormen de gehele overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw rechten en verplichtingen wat betreft het gebruik van onze Website.

Toepasselijk Recht

Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen en vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee of met het onderwerp of de totstandkoming daarvan in verband staan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst en geïnterpreteerd volgens de wetten van Engeland. De Engelse rechter heeft exclusieve bevoegdheid met betrekking tot enige vordering van u die voortvloeit of verband houdt met uw gebruik van onze website. U bent verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving van het land van waaruit u onze website opent.

Contact Opnemen

In geval van vragen over deze gebruiksvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@quornfoods.com